Algemene Voorwaarden | Life Projects

U bent hier

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, indien Du Mai International bvba (verder te noemen LP) met ondernemingsnr. 0864.101.041, diensten verleent aan afnemer waaronder – doch niet uitsluitend – opleidingen, cursussen of trainingen, zowel met open inschrijving als “in company”.

1.2.  De afnemer verklaart van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen in een voor hem begrijpbare taal en deze integraal te aanvaarden zonder enig voorbehoud.  De klant verzaakt daarbij volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.


Artikel 2: Inschrijving voor cursussen
Inschrijving geschiedt door het versturen van een aanmeldingsformulier per post, e-mail of via de website van LP. 
Door inschrijving gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.


Artikel 3: Bevestiging
LP zal de inschrijving schriftelijk bevestigen per post of per e-mail.
Enkel de door LP schriftelijk aanvaarde overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden verbindt LP volgens de schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden en volgens voorliggende algemene voorwaarden.


Artikel 4: Prijs en Betaling

4.1. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden is deze zoals vermeld in de overeenkomst of op de factuur.

4.2. Na inschrijving ontvangt de afnemer een factuur via email. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet of niet tijdige betaling is de afnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de afnemer na een herinnering nog steeds de factuur niet voldoet, ontvangt de afnemer een aanmaning waarbij administratiekosten in rekening worden gebracht. Voorts komen alle voor incasso te maken kosten voor rekening van de afnemer.

4.3. De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. LP kan niet worden gehouden aan afwijkende afspraken hieromtrent tussen werkgever en afnemer.

4.4. Betwistingen omtrent de factuur dienen, op straffe van verval, binnen de 10 dagen na factuurdatum door de afnemer per aangetekend schrijven aan LP te worden gemeld. 

4.4. Schuldvergelijking door de afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 5 Annulering

Annulering door de afnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 3 weken voor de (eerste) cursusdag. LP brengt hiervoor € 50,00 administratiekosten in rekening. Ingeval van annulering zal LP reeds betaald cursusgeld restitueren onder inhouding van de administratiekosten. Indien afnemer na laatstbedoelde tijd (dus binnen 3 weken voor de (eerste) cursusdag annuleert, is de afnemer 50% van het bedrag verschuldigd.
De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer LP hiervan op de hoogte heeft gebracht.


Artikel 6 Afgelasting, wijziging of verzetten door LP

6.1.Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt LP zich het recht voor om een cursus af te gelasten of uit te stellen. 

6.2. Tevens behoudt LP zich het recht voor een cursusprogramma als gevolg van onverwachte omstandigheden te wijzigen.

6.3. LP is van rechtswege bevrijd en is niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de afnemer ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door LP geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van deze laatste, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd : oorlog, toeval, ziekte, overheidsmaatregelen en/of tekortkomingen van derden.

In dergelijke gevallen brengt LP de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte.

6.4.Bij afgelasting wordt het reeds betaalde cursusgeld aan de afnemer gerestitueerd. Mocht een cursus in een bepaalde plaats niet doorgaan vanwege onvoldoende aanmeldingen en wordt de cursus in meerdere plaatsen aangeboden, dan biedt LP de afnemer de mogelijkheid tegen een korting van 10% op de cursusprijs deel te nemen aan de cursus in de andere plaats. Gaat afnemer niet in op dit aanbod, dan wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.
 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. LP spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch en verband houdend met de cursus, optimaal uit te voeren. 

De afnemer erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van LP louter middelenverbintenissen zijn.


7.2. De afnemer is gehouden om zelf na te gaan of hij medisch geschikt is om een bepaalde cursus, training of opleiding te volgen. 

De afnemer raadpleegt altijd eerst zijn arts en verkrijgt een medisch attest voor het beoefenen van het door hem/haar gekozen opleidingsprogramma.

LP aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade, verwondingen of verliezen die kunnen voortvloeien uit het beoefenen van het door de afnemer gekozen opleidingsprogramma.

LP is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de cursus of veroorzaakt is door annulering door LP, door haar werknemers of door andere personen die door of vanwege LP te werk zijn gesteld of van wier diensten door LP gebruik is gemaakt.

7.3.  LP is zodoende slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook, noch voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. 

7.4. De aansprakelijkheid van LP is in elk geval beperkt tot de waarde van wat gepresteerd is, hetgeen zal worden vastgesteld aan de hand van de facturatie van LP uitgeschreven op naam van de afnemer. 


Art. 8 Auteursrecht

Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de afnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij LP of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LP mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.


Art. 9: Vervanging docent(en)
LP behoudt zich het recht voor, docenten, door haar met de uitvoering van de cursus belast, te vervangen door andere docenten.


Art. 10:  Klachten

Klachten over de aan afnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na de geleverde cursus schriftelijk en gemotiveerd te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die afnemer op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.


Art. 11: In company cursussen

Afspraken over “in company” cursussen worden in een separaat contract vastgelegd. Kan afnemer of LP door onvoorziene omstandigheden deze afspraken niet nakomen, dan treden beide zo spoedig mogelijk in overleg over uitstel of afstel. Kosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van de partij die niet kan nakomen.

Artikel 12 : kennisgevingen

De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen door LP rechtsgeldig kunnen verricht worden bij verzending per e-mail.  


Artikel 13 : geschillenregeling

13.1. Alle geschillen tussen partijen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, onverminderd de bevoegdheid van LP om de gemeenrechtelijke territoriaal bevoegde rechtbank te vatten.

13.2.  Alle overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. 


Artikel 14 : identiteit van de onderneming 

Du Mai International bvba
KBO : 0864.101.041
BTW : BE 0864.101.041
Drapstraat 13A, 9220 Hamme (Vl.) België
Tel. :  0032 52 55 62 15